کادر اداری

                 سحرپرهیزکاری

                    مدیر داخلی

                   رزومه 

 

 منیرالسادات درخشان

 معاون اجرایی

 رزومه 

                 

                        مژگان فتاحی

        معاون

        رزومه   

     

 

زهرا شیرازی

مسئول IT - مسئول امور دفتری

 رزومه 

 

 

      سحر کاوه

                       روابط عمومی

 

غزاله محمدی

مربی بهداشت

رزومه

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه