فعالیت های کلاس شطرنج

فعالیت های کلاس شطرنج در ماه اسفند:

 • آموزش مفهوم زیر ضرب 
 • چیدن تمرین های کیش 
 • کیش و مات 
 • بازی عملی

فعالیت های کلاس شطرنج در ماه بهمن:

 • مفهوم کیش 
 • آشنایی با کیش و مات 
 • بازی عملی هر جلسه

فعالیت های کلاس شطرنج در ماه دی:

 • آموزش حرکت وزیر 
 • آموزش حرکت فیل 
 • بازی با تمامی مهره ها پرسش و پاسخ

فعالیت های کلاس شطرنج در ماه آذر:

 • آموزش قوانین شاه 
 • حرکت شاه 
 • بازی با پیاده 
 • رخ شاه 
 • حرکت اسب 
 • زدن اسب با مفهوم کیش

فعالیت های کلاس شطرنج در ماه آبان:

 • آموزش حرکت پیاده 
 • بازی با پیاده 
 • حرکت رخ 
 • زدن رخ 
 • بازی با رخ  و پیاده 
 • حرکت شاه

 • آشنایی با مفاهیم صفحه شطرنج
 • آشنایی با اسامی مهره‌ها
 • چیدمان صفحه
 • آشنایی با حرکت پیاده ، رخ ، فیل و زدن آنها

آرشیو